สกมช. ผนึก CompTIA Up Skill บุคลากรไซเบอร์ไทยสู่ระดับสากล

สกมช.จับมือ CompTIA Up Skill บุคลากรไซเบอร์ไทยสู่สากล
Share

 

Up Skill ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity ในประเทศไทย

 

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมมือกับ CompTIA ประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่ออกประกาศนียบัตรให้การรับรองบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในระดับสากล ได้จัดให้มีการแถลงข่าวออนไลน์ ผ่านช่องทาง Facebook  NCSA และ Thailand National Cyber Academy ในหัวข้อ “Up Skill ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity ในประเทศไทย” ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศตรี อมร ชมเชย รองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับหลักสูตรที่มีการฝึกอบรมของ CompTIA ได้แก่ CySA+ / Pentest+ / Linux+ / Cloud+ และ Project+ โดย Mr. Charles Singh, CompTIA Regional Manager

พลอากาศตรี อมร ชมเชย รองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กล่าวว่า จากปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ทั้งในระดับโลกและของประเทศไทย ที่ทำให้ทั้งภาครัฐได้เร่งเสริมสร้างการพัฒนาบุคลากรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาคธุรกิจ หรือบริการภาครัฐที่สำคัญ โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้ สกมช. ดำเนินโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Intensive Cybersecurity Capacity Building Program) ระยะที่ 1 ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ทั้งนี้ โครงการ Up Skill ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity ของ สกมช. ในครั้งนี้ได้มอบโอกาสให้แก่ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ได้ฝึกอบรมพร้อมทดสอบความรู้ความสามารถของตนเอง โดยการสอบประกาศนียบัตรด้านต่างๆ ของ CompTIA ในราคาสุดพิเศษเพียง 4,800 บาท จากมูลค่าปกติ 25,000 บาท ซึ่งประกาศนียบัตรด้านต่างๆ ของ CompTIA มีเนื้อหาสาระที่สำคัญ ดังนี้

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook  NCSA Thailand และ Thailand National Cyber Academy

Schedule CompTIA Up Skill

หรือสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์  ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 24:00 น. และจะได้รับอีเมลยืนยันสิทธิ์ และ link ในการทำข้อสอบภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 และสามารถเข้าทำข้อสอบได้พร้อมกันในวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคนที่จะได้รับสิทธิ์เข้าฝึกอบรม และสอบประกาศนียบัตร CompTIA ทั้ง 5 หลักสูตร คือจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 80% ภายในระยะเวลาที่เร็วที่สุด หรือตามเงื่อนไขที่ สกมช. กำหนด ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องเข้าฝึกอบรมแบบ on-site ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ สกมช. กำหนด

หมายเหตุ: การพิจารณา และประกาศผลผู้ได้เข้ารับการฝึกอบรมและทุนสนับสนุนการสอบประกาศนียบัตร CompTIA: CySA+, Cloud+, Pentest+ Linux+ และ Project+ สกมช. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแต่เพียงผู้เดีย

Innomatter Team

Innomatter Team

กองบรรณาธิการ InnoMatter.com

Related Articles